آخرین بخشنامه هاحقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰

جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰

بر اساس مصوبات شورای عالی کار حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰ اعلام شد، دستمزد سال ۱۴۰۰ با افزایش ۳۹ درصد نسب به سال ۹۹ به غیر از سایر مزایای مستمر ۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ریال تعیین شد.

عنوان روزانه ۳۱ روز ۳۰ روز ۲۹ روز
حداقل دستمزد وزارت کار ۱۴۰۰ ۸۸۵,۱۶۵ ۲۷,۴۴۰,۱۱۵ ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ ۲۵,۶۶۹,۷۸۵
حق خوار و بار ۱۴۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰
حق مسکن سال ۱۴۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
ناخالص حقوق و مزایای ماهیانه (بدون اولاد) ۳۷,۹۴۰,۱۱۵ ۳۷,۰۵۴,۹۵۰ ۳۶,۱۶۹,۷۸۵
۷ درصد سهم بیمه کارگر(کسر می شود) ۲.۶۶۵۰۸ ۲,۵۹۳,۸۴۶ ۲,۵۳۱,۸۸۴
خالص حقوق و مزایای ماهانه(بدون اولاد) ۳۵,۲۷۵,۰۳۵ ۳۴,۴۶۱,۱۰۴ ۳۳,۶۳۷,۹۰۱
۲۳ درصد سهم بیمه کارفرما ۸,۷۲۶,۲۲۶ ۸,۵۲۲,۶۳۸ ۸,۳۱۹,۰۵۰
حق اولاد برای هر فرزند سال ۹۹ (معادل ۳ روز حداقل مزد) ۲,۶۵۵,۴۹۵ ۲,۶۵۵,۴۹۵ ۲,۶۵۵,۴۹۵

بیشتر بخوانید: مالیات حقوق سال ۱۴۰۰

جدول مزایای حقوق سال ۱۴۰۰

جدول حقوق و مزایا کارمندان و کارگران
شرح ۱۴۰۰ (با یک سال سابقه) ۱۴۰۰ (بدون سابقه)
حداقل دستمزد روزانه ۸۸۵,۱۶۵ ۸۸۵,۱۶۵
حداقل دستمزد ماهیانه ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ ۲۶,۵۵۴,۹۵۰
حق مسکن ماهیانه ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
مزایای ماهانه بن کارگری ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰
حق اولاد (یک فرزند) ۲,۶۵۵,۴۹۵ ۲,۶۵۵,۴۹۵
حق اولاد (دو فرزند) ۵,۳۱۰,۹۸۴ ۵,۳۱۰,۹۸۴
حق سنوات ماهانه ۱,۴۰۰,۰۰۰
مجموعه دریافتی افراد مجرد ۳۵,۸۶۱,۱۰۴ ۳۴,۴۶۱,۱۰۴
مجموعه دریافتی افراد متاهل با یک فرزند ۳۸,۵۱۶,۵۹۹ ۳۷,۱۱۶,۵۹۹
مجموعه دریافتی افراد متاهل با دو فرزند ۴۱,۱۷۲,۰۸۸ ۳۹,۷۷۲,۰۹۴

جدول فوق العاده های حقوق وزارت کار

جدول ریز حقوق و دستمزد ۱۴۰۰ قانون کار
عنوان مبلغ ۱۴۰۰ (ریال)
فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۶۹,۰۶۲
فوق العاده هر ساعت شب کاری ۴۲,۲۶۵
فوق العاده هر ساعت جمعه کاری ۴۸,۳۰۳
فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۳,۹۸۳,۲۳۹
فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۲,۶۵۵,۴۹۵
فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر شب ۵,۹۷۴,۸۵۸
عیدی به ازای یک سال کاری ۵۳,۱۰۹,۹۰۰
سنوات به ازای یک سال کاری ۲۶,۵۵۴,۹۵۰
پایه سنوات ماهیانه (در صورت داشتن ۱ سال سابقه کار) ۱,۴۰۰,۰۰۰

جدول حق بیمه سال ۱۴۰۰

جدول حق بیمه کارگری سال ۱۴۰۰
عنوان شش ماه اول شش ماه دوم
تعداد روزهای ماه ۳۱ ۳۰
دستمزد روزانه سال ۱۴۰۰ ۸۸۵.۱۶۵ ۸۸۵.۱۶۵
جمع دستمزد ماهانه ۲۷.۴۴۰.۱۱۵ ۲۶۵۵۴۹۵۰
مزایای ماهانه بن کارگری ۶.۰۰۰.۰۰۰ ۶.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن ۴.۵۰۰.۰۰۰ ۴.۵۰۰.۰۰۰
جمع دستمزد و مزایای مشمول ۳۷,۹۴۰,۱۱۵ ۳۷,۰۵۴,۹۵۰
سهم کارفرما (۲۳ درصد) ۸,۷۲۶,۲۲۷ ۸,۵۲۲,۶۳۹
سهم کارگر (۷ درصد) ۲,۶۵۵,۸۰۸ ۲,۵۹۳,۸۴۶
مجموع حق بیمه ۱۱,۳۸۲,۰۳۵ ۱۱,۱۱۶,۴۸۵

جدول مالیات حقوق سال ۱۴۰۰

جدول مالیات حقوق سالیانه
از تا نسبت مازاد نرخ
۱ ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ معاف
۴۸۰.۰۰۰.۰۰۱ ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰%
۹۶۰.۰۰۰.۰۰۱ ۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵%
۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۱ ۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰%
۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۱ ۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵%
۲.۸۸.۰.۰۰۰.۰۰۱ ۳.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۰%
نسبت به مازاد ۳.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۵%

امتیاز کاربران: ۴.۴۵ ( ۱ رای)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا